Novada biedrības

Riebiņu novada senioru biedrība "RIEBIŅU VARAVĪKSNE"

Juridiskā adrese: Viļānu iela 2a, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326

Valdes priekšsēdētāja: Ženija Pauniņa

Tālruņa Nr.: 26437716

Darbības mērķi: senioru sociālekonomisko tiesību aizstāvēšana, viņu materiālās labklājības veicināšanai. Sadarbība ar novada pašvaldību, sadarbība ar citām NVO Latvijā. Senioru sociālo jautājumu risināšana, brīvā laika pavadīšana un senioru gzrīgās dzīves pilnveidošana.

Mūsu moto: NENOVECOT!

____________________________________________________________

Riebiņu novada Stabulnieku pagasta biedrība "PATMALNIEKI"

Juridiskā adrese: Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pagasts, Riebiņu novads, LV – 5333

Valdes priekšsēdētājs: Intars Ivanāns

Tālruņa Nr.: 2624643, 26166660

Darbības mērķi: iesaistīt pagasta iedzīvotājus vietējā lauku teritorijas attīstībā, kultūrmantojuma, vēsturisko objektu un vides sakopšanā, labiekārtošanā un saglabāšanā; pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicinot iedzīvotāju veselīgu un aktīvu atpūtu;  kopīgu projektu īstenošana pagasta teritorijā iedzīvotāju labklājībai.

____________________________________________________________

Riebiņu novada Riebiņu pagasta biedrība "Riebiņu attīstības biedrība"

Juridiskā adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326

Valdes priekšsēdētāja: Inese Reitāle

Tālruņa Nr.: 65324376

Darbības mērķi: Atbalstīt interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas novada teritorijā. Veicināt lietderīgu un produktīvu bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanu, organizējot sportiskās, izglītojošās, atpūtas nometnes un sporta pasākumus un labdarības akcijas,darbs ar jauniešiem. Sekmēt novada teritorijas sakārtošanu, labiekārtošanu, esošās infrastruktūras sakārtošanu un jaunas infrastruktūras izveidi. Pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana, sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm biedrības mērķusasniegšanai, kā arī starptautiska dialoga veicināšana. Novada kultūras un vēstures mantojuma izmantošana tūrisma produktu attīstībai jaunu tūrisma produktu veidošana un popularizēšana, panākot to ekonomiski efektīvu izmantošanu tūrisma jomā. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu novada teritorijas attīstību u.c..

____________________________________________________________

Riebiņu novada Sīļukalna pagasta biedrība "Saulrozītes"

Juridiskā adrese: Latgales iela 2, Sīļukalns, Riebiņu novads, LV-5331

Valdes priekšsēdētāja: Ruta Eriņa

Tālruņa Nr.: 65326204, 29251547

Darbības mērķi: Sniegt ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā, atbalstīt un veicināt Sīļukalna pamatskolas pedagoģisko, audzināšanas un interešu izglītības darbu, uzlabot izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi; iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu ES un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties NVO sadarbības programmās; atbalsts ģimenēm un kopīgu pasākumu organizēšana; pieredzes apmaiņa un sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm; sociālā riska grupu atbalsts un palīdzības sniegšana; vides aizsardzība, sakopšana, labiekārtošana un kultūrvides kopšana, tradīciju saglabāšana. 

____________________________________________________________

Riebiņu novada Rušonas pagasta biedrība "Mēs Rušonai"

Juridiskā adrese: Aglonas iela 2, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5329

Valdes priekšsēdētājs: D. Alžāns

Darbības mērķi: Labdarība; harmoniskas ģimenes kopšana un popularizēšana; dzīves kvalitātes uzlabošana; sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts; pieredzes apmaiņa, sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm biedrības mērķu sasniegšanai; Latgales reģiona kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana; novada kultūras tradīciju apzināšana; bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšana, darbs ar jauniešiem; starpetniskā dialoga veicināšana; atbalsts ģimenēm un kopīgu pasākumu organizēšana; vides, kultūrmantojuma un vēsturisko objektu apzināšana, sakopšana un labiekārtošana, kultūrvides kopšana un saglabāšana; aktīvas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai.

____________________________________________________________

Jauniešu biedrība "Jaunie spārni"

Juridiskā adrese: Liepu iela 4-2, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5329

Valdes priekšsēdētāja: I. Šuksta

Darbības mērķi: Vispārināt iedzīvotāju iekļaušanos kultūras un sabiedriskajos procesos; veicināt izglītošanu par kultūrā un sabiedrībā noteiktajiem procesiem, piedalīties vietējā lauku teritorijas attīstībā un vides sakārtošanā; veicināt iedzīvotāju veselīgas un aktīvas atpūtas iespējas; kopīgu projektu īstenošana un sadarbība ar Latvijas un ārvalstu organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem.

____________________________________________________________

Galēnu kultūrvēstures biedrība

Juridiskā adrese: Liepu iela 2-24, Galēni, Riebiņu novads, LV-5311

Valdes priekšsēdētāja: D. Priževoite

Darbības mērķi: Galēnu novada kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana; novada kultūras tradīciju, izcilāko novadnieku apzināšana; sabiedrības izglītošana; pieaugušo tālākizglītības veicināšana; bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšana; starpetniskā dialoga veicināšana.

____________________________________________________________

Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"

Juridiskā adrese: Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326

Valdes priekšsēdētāja: S. Grigale

Darbības mērķi: labdarība; harmoniskas ģimenes kopšana un popularizēšana; sociālā riska grupu atbalsts un palīdzības sniegšana; pašizglītošanās, mūžizglītība; sieviešu un bērnu tiesību aizsardzības pasākumu organizēšana un atbalsts, darbs ar jauniešiem; pieredzes apmaiņa un sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai; sieviešu līdzdalības paaugstināšana sabiedrības dzīves norisēs; atbalsts ģimenēm un kopīgu pasākumu organizēšana; vides aizsardzības un vēsturisko objektu apzināšana, sakopšana un labiekārtošana; kultūrvides kopšana un saglabāšana. 

____________________________________________________________

Galēnu pagasta sieviešu sociāli - ekonomisko aktivitāšu centrs "Mozaīka"

Juridiskā adrese: Liepu iela1, Galēni, Riebiņu novads, LV-5311

Vadītāja: I. Kunakova

Darbības mērķi: sociāli un ekonomiski aktivizēt Preiļu rajona, Riebiņu novada un Galēnu pagastā dzīvojošās sievietes, veicināt uzņēmējdarbības attīstību, jaunu darba vietu rašanos, celt sieviešu pašapziņu. 

____________________________________________________________

Biedrība Rušonas pagasta sieviešu klubs "Anemone"

Juridiskā adrese: Aglonas iela 2, Aglonas stacija, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5329

Valdes priekšsēdētāja: J. Šiligoviča

Darbības mērķi: nodrošināt iespējas lauku sievietēm, bērniem un mazturīgajiem iedzīvotājiem paplašināt savas zināšanas un iemaņas, iesaistīt šīs sociālās grupas sabiedriskajā un sniegt tām sociālo un morālo atbalstu, kā arī aprūpēt un izmitināt vecus un slimus cilvēkus.

____________________________________________________________

Biedrība "Rušonieši - sanākam, domājam, darām"

Juridiskā adrese: Liepu iela 1, Kastīre, Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5329

Valdes priekšsēdētāja: I. Anspoka

Darbības mērķi: jauniešu centra izveide un darbības nodrošināšana Preiļu rajona Riebiņu novada Rušonas pagasta, Kastīrē;, jaunieši ideju pārstāvība pašvaldībā, veselīga dzīvesveida popularizēšana jauniešu vidū - ziemas hokejs, pludmales volejbols, velotūrisms, ūdensslēpošana, vasaras nometnes u.c., trenažieru zāles izveide, atbalsts Rušonas pamatskolai.

____________________________________________________________

Biedrība "Sīļukalna zilais lakatiņš"

Juridiskā adrese: Latgales iela 1, Sīļukalns, Riebiņu novads, LV-5331

Izpildinstitūcija: L. Briška

Darbības mērķi: pensionāru sociālekonomisko tiesību aizstāvēšana viņu materiālās un garīgās labklājības veicināšana; sadarbība ar rajona un novada pašvaldību; sadarbība ar citām NVO pagasta un novada teritorijā; sadarbība ar citām pensionāru organizācijām Latvijā; pensionāru līdzdarbības veicināšana sociālo jautājumu risinināšanai un brīvā laika organizēšanai; pensionāru garīgās dzīves pilnveidošana.

____________________________________________________________

Biedrība "Sīļukalna Gundegas"

Adrese: Latgales iela 1, Sīļukalns, Riebiņu novads, LV-5331.  
Tālr. 6557803, 65337417, 65337541.

Vadītāja: A. Upeniece

____________________________________________________________

Biedrība "Preiļu novada kultūrvēsturiskais mantojums"

Juridiskā adrese: Skolas iela 5, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326

Izpildinstitūcija: M. Bebris

Darbības mērķi: efektīva novada kultūras un vēstures mantojuma izmantošana tūrisma produktu attīstībai; savā īpašumā vai tiesīgā valdījumā esošu kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšana, atjaunošana, uzturēšana un apsaimniekošana, panākot to ekonomiski efektīvu izmantošanu tūrisma jomā; tūrisma infrastruktūras uzlabošana un attīstība; jaunu tūrisma produktu veidošana un popularizēšana; sezonalitātes ietekmes uz tūristu plūsmu mazināšana Latgales reģionā.

____________________________________________________________

Preiļu privāto mežu īpašnieku biedrība "S.O. Gārša"

Juridiskā adrese: "Kļavas", Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5329

Izpildinstitūcija: A. Stuburs

Darbības mērķi: vienot nekustamā īpašuma īpašniekus kooperācijas attīstībai, meža īpašnieku kooperatīvu dibināšana.

____________________________________________________________

Biedrība "Mednieku klubs Kaimiņi"

Juridiskā adrese: "Lapsenes", Rušonas pagasts, Riebiņu novads, LV-5310.

Izpildinstitūcija: A. Lizbovskis

Darbības mērķi: iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā, populāciju bagātināšanā; organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu; izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku; pārstāvēt mednieku intereses dažādās institūcijās, organizācijās; realizēt uzraudzību par medību likuma un citu ar medībām saistīto aktu ievērošanu savās medību platībās u.c..

____________________________________________________________

Preiļu mednieku klubs "Fortūna P"

Juridiskā adrese: "Bašķi", Rušonas pagasts, Riebiņu novads.

Izpildinstitūcija: J. Firsovs, S. Šmuksts

Darbības mērķi: attīstīt nenoplicinošu medību saimniecību; iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā un populāciju izkopšanā; organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu; apvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai; izkopt un pilnveidot medību tradīcijas un ētiku.

____________________________________________________________

Mednieku klubs "Ošas mala"

Juridiskā adrese: Teilāni, Sīļukalna pagasts, Riebiņu novads, LV-5600

Valdes priekšsēdētājs: V. Teilāns

Darbības mērķi: aktīvas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai, profesionālās izaugsmes veicināšana medību jomā.